Bedrijfsverklaring

Bedrijfsbeleid Huiskes Metaal B.V.

ALGEMEEN

Huiskes Metaal B.V. is een internationaal opererend recyclingbedrijf dat zich bezighoudt met het terugwinnen en voor hergebruik geschikt maken van metalen reststoffen.

Vanaf 2011 is naast de hoofdvestiging in Waalwijk, ook de nevenvestiging in Tilburg operationeel.

Huiskes Metaal B.V. heeft ruim 75 jaar ervaring opgedaan in voornamelijk drie landen: Nederland (hoofdvestiging), Italië (inkoop) en China (verkoop). Specialisaties van het bedrijf zijn de verwerking van ‘complexe’ metalen, zoals de combinaties Cu/Fe of Cu/Pb en daarnaast de verwerking van elektronica.

Het doel van de organisatie is 100% recyclen van metalen reststoffen. Dat is goed voor Huiskes Metaal B.V. en goed voor de wereld waarin onze kleinkinderen moeten leven.

De directie van Huiskes Metaal B.V. zal zich bij het voorbereiden en uitvoeren van het algemeen ondernemingsbeleid, mede richten op een organisatie waarin kwaliteit en aandacht voor milieu hoog in het vaandel staat. Kwaliteit en aandacht voor milieu zijn voor ons synoniem met klanttevredenheid, de klant en zijn wensen staan bij ons vanzelfsprekend centraal.

Om een en ander gestalte te geven en voor een ieder aantoonbaar te maken, kiezen wij ervoor om het kwaliteitssysteem te laten certificeren volgens ISO-9001:2008 en ISO 14001: 2004. Het verwerken van elektronica willen wij doen onder de normen van een Weeelabex-certificering. Uitgangspunt is ten minste te voldoen aan de eisen van de klanten en de geldende wetgeving.

Duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en oog voor het milieu zijn voor ons de belangrijke criteria voor nu en in de toekomst.

KWALITEITSZORG

Door de organisatie zal worden gestreefd naar de continue verbetering van kwaliteit. Daartoe wordt regelmatig het organisatiesysteem getoetst door middel van audits. Op basis van de bevindingen zal periodiek een activiteitenplan worden opgesteld waarin de doelstellingen zijn opgenomen. Managementreview zal plaatsvinden door de directie.

Verbeteringen komen tot stand door te luisteren naar klanten, medewerkers en leveranciers.

Van iedere medewerker wordt verwacht dat hij de activiteiten volgens het organisatiehandboek uitvoert en een actieve bijdrage levert aan de uitvoering van dit beleid.

Om gestructureerd aan kwaliteitszaken te werken en deze waar mogelijk te verbeteren, worden jaarlijks tijdens de directiebeoordeling doelstellingen opgesteld.

De paragraaf 7.3 van ISO 9001 over ontwerp en ontwikkeling, is voor Huiskes Metaal B.V. niet van toepassing, omdat hij niet wordt toegepast.

De directie zal erop toezien dat elke werknemer van Huiskes Metaal B.V. bekend is met dit beleid en hiernaar werkt.

MILIEUZORG

Huiskes Metaal B.V. accepteert de verantwoordelijkheid voor het milieu wat betreft haar activitei­ten. Dit impliceert tevens dat het milieube­lang gelijkwaardig dient te worden afgewogen met eco­nomische, wettelijke en gezondheids- en veilig­heidsbe­langen tijdens de bedrijfsvoe­ring. De verant­woor­delijkheid van de organisatie betreft het opslag- en productieproces, de gebruikte grond- en hulp­stoffen, haar producten en de transportactiviteiten.

Het milieubeleid is geënt op een volledige analyse van het bedrijfsproces en het effect daarvan op het milieu. Basis voor uitvoering van het beleid is de activiteitenreeks “kennen, beheersen, borgen en verbeteren”. Dit houdt in het voorkomen en/of herstellen van milieubelastingen en bovendien het streven naar een zuinigere omgang met water, energie, materialen en hulpstoffen.

Huiskes Metaal B.V. vermijdt voor zover dit mogelijk is het gebruik van materialen waarvan bewezen is dat deze onacceptabel zijn voor het milieu, de gezondheid en/of de veiligheid van mens of dier. Huiskes Metaal B.V. maakt gebruik van beschikbare alternatieven of doet onderzoek naar alternatieven als het niet mogelijk is het gebruik van materialen op korte termijn te vermijden.

De eindverantwoordelijkheid voor het streven naar een continue verbetering van de milieu- en arbeidsomstandigheden van de organisatie ligt bij de directie, die – door een goede organi­satie – zorgt voor begelei­ding en controle. De uitwerking van dat milieubeleid in haar bedrijf wordt jaarlijks vastgelegd in de managementreview dat meetbare doelstel­lingen bevat.

De organisatie verzekert zich ervan dat minimaal aan wettelijke voorschriften wordt voldaan. Daar waar interne regels met betrekking tot het milieu en de gezond­heid of veilig­heid verder gaan dan de wettelijke voor­schrif­ten, hebben de interne regels de voorkeur.

Externe communicatie zoals bedoeld volgens ISO 14001: er wordt niet actief extern gecommuniceerd m.b.t. de milieuaspecten. De van toepassing zijnde externe communicatie is opgenomen in het communicatie-overzicht in het handboek.

ARBO

De directie van Huiskes Metaal B.V. richt haar beleid ook op een zo groot mogelijke veiligheid, een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid, het bevorderen van het welzijn en het voorkomen van ziekteverzuim in verband met het verrichten van arbeid.

Het beleid is gericht op het bevorderen en handhaven van een zodanige werkwijze en gedrag dat persoonlijk letsel en-/of schade aan de gezondheid van medewerkers  en derden, alsmede materiële schade worden voorkomen. Uitgangspunt van het beleid is tenminste te voldoen aan de vigerende wetgeving, o.a. op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Door Huiskes Metaal B.V. wordt gestreefd naar een continue verbetering van de arbeidsomstandigheden. Op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie zullen jaarlijks doelstellingen worden opgesteld die als het nodig is ook betrekking hebben op de Arbo-veiligheid.

Van iedere medewerker(ster), zowel eigen personeel als uitzendkrachten, wordt verwacht dat hij zijn activiteiten volgens gemaakte afspraken uitvoert (zie Personeelshandboek).

ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG

Iedereen die werkt voor Huiskes Metaal B.V. dient zich aan de volgende ethische richtlijnen te houden:

 • Voldoen aan wetgeving

Huiskes Metaal dient zich zowel binnen de landsgrenzen als internationaal te houden aan alle geldende wetgeving en regelgeving. Huiskes Metaal B.V. accepteert geen illegale activiteiten.

 • Eerlijkheid en integriteit

“Eerlijkheid duurt het langst!” Wees eerlijk en betrouwbaar in alle zaken zowel naar collega’s, in het openbaar, in het zakelijk verkeer, naar belanghebbenden, klanten, leveranciers als overheden.

 • Cadeaus en geschenken

Accepteer geen cadeaus in welke vorm dan ook van bedrijven of personen die zakendoen met Huiskes Metaal B.V. waardoor de door jou te nemen beslissingen kunnen worden beïnvloed.

 • Zorg dat je voldoet aan de Accountancy regels

Voldoe altijd aan de Accountancy regels van het bedrijf en alle bijbehorende wetgeving. Registreer altijd de juiste financiële data en transacties.

 • International Business

Omdat Huiskes Metaal B.V. een internationaal opererend bedrijf is, kunnen werknemers betrokken raken bij ethische of juridische kwesties. Naast het voldoen aan alle lokale wet- en regelgeving zal Huiskes Metaal B.V. zich ook houden aan de EU Anti-Corruption Policy.

GEHEIMHOUDING VAN INFORMATIE

Elke medewerker van Huiskes Metaal B.V. heeft toegang tot vele vormen van informatie.
Voorbeelden hiervan zijn:

 • Technische informatie betreft gereedschappen en machines
 • Financiële gegevens
 • Informatie over het werken van bepaalde processen
 • Prijsinformatie
 • Werkmethodes binnen het bedrijf
 • Bedrijfsplannen
 • Juridische zaken
 • Commerciële informatie van derden, zoals leveranciers, afnemers en partners
 • Persoonlijke en zakelijke data opgeslagen op afgedankte apparatuur, zoals harde schijven, computers en CD’s.

Als het voor je werk niet noodzakelijk is om deze informatie te delen, is het strikt verboden deze informatie te delen met wie dan ook. Dit geldt zowel tijdens het dienstverband als daarna.

Deze verklaring is openbaar en ligt ter inzage voor alle werknemers bij de directie en zal elke drie jaar worden herzien. 12-08-2014